بررسی انواع پردازنده های ای ام دی - رایزن / AMD Ryzen CPU

دسته بندی بر اساس نوع پردازنده

AMD Athlon

پردازنده های اتلون

AMD Ryzen 3

پردازنده های رایزن 3

AMD Ryzen 5

پردازنده های رایزن 5

AMD Ryzen 7

پردازنده های رایزن 7

AMD Ryzen 9

پردازنده های رایزن 9

Threadripper

پردازنده های رایزن تردریپر