مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 8950HK

بررسی پردازنده Intel Core i9 8950HK Intel Core i9 8950HK پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]

مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 9900K

بررسی پردازنده Intel Core i9 9900K Intel Core i9 9900K پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]

مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 9900KF

بررسی پردازنده Intel Core i9 9900KF Intel Core i9 9900KF پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]

مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 9980HK

بررسی پردازنده Intel Core i9 9980HK Intel Core i9 9980HK پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]

مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 9880H

بررسی پردازنده Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9880H پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]

مشخصات پردازنده CPU Intel Core i9 9900

بررسی پردازنده Intel Core i9 9900 Intel Core i9 9900 پردازنده های Core i9 اینتل، از سری پردازنده های کامپیوتری کمپانی اینتل  و از خانواده پردازنده های کور هستند که در کامپیوتر ها و لپ تاپ ها به منظور انجام فرآیند های پردازشی به کار گرفته می شوند، این پردازنده ها با توجه به ساختار […]